Historia

De första 10 åren
Den baptistiska väckelsen nådde Medelpad i mitten av 1800-talet. 1856 grundades Stöde Baptistförsamling i samband med ett besök av C. M. Möllersvärd. Församlingen startades av N. P. Åsén, Anna Märta Carlsson och Matts Carlsson. Stöde fick besök av evangelisten och fiskaren Johan Hällman från Hälsingland redan år 1816. Då blev Anders Pålsson med flera, frälsta på ett möte i Gransjön. Men det tog lång tid innan de fick undervisning och bildade en församling. Under tiden hamnade många i lagiskhet eller övergav tron och återvände till sina gamla liv.

Det var förbjudet att studera Bibeln utanför kyrkans väggar. Det betraktades som ett brott och var straffbart. Men när många människor fick andliga upplevelser och omvände sig, längtade de efter att studera Bibeln och att dela nattvardens gemenskap tillsammans. Så småningom kom dopfrågan och förhållandet till Svenska kyrkan i förgrunden. Det blev spänt när baptistförsamlingen grundades, men i Stöde fanns inte den svåra förföljelse av väckelsekristna, som var vanlig i många andra delar av landet.

Första 10 åren döptes 156 personer
Från början hade församlingen sina sammankomster i Matts Carlssons hem. Församlingen växte snabbt och man blev tvungna att hyra en lokal. Under de första 10 åren döptes 156 personer. Samtidigt pågick den s k Sundvallska striden om syndfrihetsläran. 1862 blev Sundvall utesluten ur Sundsvalls Baptistförsamling. Han for ändå omkring som om inget hade hänt. När striden kom till Stöde uteslöts 54 medlemmar och 20 flyttade. Det ledde till att medlemsantalet stannade på 89 personer år 1863. På församlingens
10 årsfest hade antalet medlemmar stigit till 100.

Församlingens första egna lokal
År 1867 fick församlingen sin första egna lokal på en tomt i Fanbyn, som ägdes av Sigvard Larsson. Församlingens verksamhet fick fastare former. Man hade två församlingsmöten i månaden. Under dessa uppmuntrades församlingen till kärlek och goda gärningar. Insamlingar gjordes till nödlidande, som det fanns gått om, eftersom fattigdomen var stor i hela landet. Man hade också församlingstukt då medlemmar som varit borta länge eller hade dåligt rykte ställdes till svars.

En ny tid av väckelse
År 1873 inleddes en ny period av stor väckelse. Det ledde till att man fick bygga ett nytt kapell i Stöde och att en ny församling grundades i Vigge, eftersom många av de nyfrälsta kom därifrån. 1876 stod det nya kapellet färdigt på Lillberget. År 1881 fick församlingen för första gången en predikant anställd på heltid; Anders Petter Källberg från Attmar. Eftersom hans anställning hade föregåtts av mycket diskussioner ville han till att börja med stanna en tid på prov. När årsmötet 1882 beslöt att kalla Anders Petter till föreståndare, föreslog han i stället sin bror August Källberg. Efter diskussion och lottdragning beslöt man att kalla August, som tillträdde tjänsten 1 april 1882. Arbetet var framgångsrikt, men August stannade bara till hösten. Han såg till att skaffa en efterträdare; brodern Johan Axel Källberg, som fortsatte arbetet med samma framgång. År 1883 hade församlingen 178 medlemmar. Johan Axel stannade i två år. Hösten 1884 återgick församlingen till den gamla ordningen med Karl Nordin som föreståndare och Sjölin och Nordlander som hjälpte till med predikan.

Kvinnoföreningen Myran
Vintern 1891 uppstod en ny djupgående väckelse i samband med att evangelisten Hilda Eriksson kom på besök. Det var en viss oenighet i församlingen att låta en kvinna predika, men diskussionen lade sig snart, när man såg vilken frukt hennes arbete bar. Åter igen upplevde församlingen behovet av att ha en pastor anställd på heltid. 1894 anställdes Sven Eklund. Han stannade i åtta år. Församlingen stabiliserades under hans fasta, lugna ledning. Själavården övergick alltmer från att ha ägt rum offentligt på församlingsmöten, till att bli enskilda samtal med pastorn. Efter ett förslag från Sven byggdes ett kapell i Loböle, vilket ledde till att verksamheten där fick ett rejält uppsving. 1889 startades kvinnoföreningen Myran under ledning av Justina Nordin. Myran fick vara till stor välsignelse i över 100 år. Föreningen ägnade sig åt att besöka ensamma, sjuka och nödlidande i Stöde med omnejd och att samla in pengar till missionen i andra länder, framför allt Kongo. I Myran blev så småningom även människor som inte tillhörde församlingen medlemmar.

Ett nytt kapell
År 1902 bytte pastor Sven Eklund arbetsfält med pastor Anders Pettersson från Gränsfors. Återigen uppstod väckelse. 50 personer blev frälsta och 17 döptes samtidigt, vilket innebar att de manliga dopdräkterna inte räckte till. När Eklund sedan bestämde sig för att flytta kallades pastor Falk från Alnö. Han stannade till hösten 1907. Vid församlingens 50-årsjubiléum 1906, bestod församlingen av 248 medlemmar. Det blev stor trängsel. En insamling gjordes för att bygga ett nytt kapell. I december 1907 efterträdde C. O. Wasser pastor Falk. Under hans två år i församlingen döptes 62 personer. Först nu beslutade församlingen att bygga en egen dopgrav. Tidigare hade man rest till Fränsta, Vattjom eller Sundsvall för att hålla dop.

I januari 1910 efterträddes Wasser av pastor G. H. Kolmodin. Kolmodin var en god sångare och startade kören Lyran. I juli 1910 beslutades att en tomt skulle köpas i Fanbyn för det nya kapellet. Innan man började bygga kapellet, byggdes en pastorsbostad på tomten. 1915 blev det inre stridigheter i församlingen, som utlöstes av en uteslutning. Det ledde till att 18 medlemmar lämnade församlingen och startade en pingstförsamling. Trots stridigheterna pågick fortfarande en väckelse, vilket innebar att församlingen endast förlorade två medlemmar siffermässigt. 1916 slutade Kolmodin sin tjänst i församlingen.

Under en vakanstid ledde N. O. Sjölin församlingen med biträde av Robert Zingmark. Därefter anställdes pastor Edvin Nahlbom, som stannade knappt fem år. 1918 kom åter ett stort antal människor till tro. 38 döptes. Sundsvalls Missionsförening höll under hösten sin bibelskola i Stöde med 20 elever. Skolan gick bra trots livsmedelsransonering och den härjande spanska sjukan. Efter en väckelse bland barnen startades föreningen Kämpen för pojkar och föreningen Syskonringen för flickor. Enigheten i församlingen växte åter och trängseln i kapellet gjorde att man kom igång med kapellbygget 1921, efter en ritning av arkitekt P. Österlund. 1920 köptes och invigdes ett kapell i Vigge, där stugmöten hållits en längre tid. 1919 hade församlingen 275 medlemmar.

Bethel invigs 1923
Nahlbom efterträddes av pastor Erik Bäcker 1921. 1923 blev det nya kapellet färdigtbyggt. Efter en storslagen högtid togs det i bruk den 1 december. Även kapellet i Gösunda köptes in under denna period. Verksamheten fortsatte att växa kraftfullt. Både barn och vuxna kom till tro. Pastor Bäcker flyttade 1926. Det tog ett år innan församlingen fick en efterträdare; pastor K.W. Beckman från Luleå. Under hans tid nådde församlingen sitt högsta medlemsantal; 317 personer år 1929. Efter ett besök av en evangelist orsakades en kris och 15 medlemmar lämnade församlingen och bildade pingstförsamlingen Filadelfia. Pastor Beckman slutade sin tjänst våren 1931 och efterträddes på hösten för andra gången av pastor Edvin Nahlbom. Verksamheten gick tyngre men fortsatte att växa, framför allt genom barn och ungdomsarbetet i utposterna. Ett kapell köptes i Viskan av baptistförsamlingen i Torpshammar. Nahlbom flyttade i februari 1939. Han efterträddes av pastor Ragnar Larsson från Insjön, efter en vakanstid av pastor Arvid Samuelsson.

Hårdare tider för församlingen
Andra världskriget gjorde att det blev besvärliga tider för församlingen. Många av männen kallades in till militär beredskap. Verksamheten fungerade ändå bra genom Larssons goda förkunnelse och stora intresse för sång och musik. 1944 flyttade Larsson och efterträddes av Nahlbom under en vakansperiod. Under hösten anställdes pastor Sven Lundqvist, som stannade nio år i församlingen. Människor kom till tro och döptes, trots ett hårdare andligt klimat. Men p g a stor utflyttning av unga människor minskade församlingen i antal till 166. 1954 flyttade Lundqvist och ersattes efter en vakanstid av Edvin Nahlbom i maj 1955 av pastor Ragnvald Wik från Karlskrona. Slutet av 1950-talet präglades av ett minskat andligt intresse i samhället, samtidigt som man oroade sig för kärnvapenkrig. Arbetet med barn och ungdom fortsatte att fungera bra och hade stor betydelse för tillväxten i församlingen. Det personliga ansvaret för att nå ut med evangeliet i bygden börjar lyftas fram allt mer, i kontrast mot att församlingen tidigare nått ut främst kollektivt.

Onsdagen den 15 augusti 1956 började firandet av församlingens 100-årsjubiléum, vilket avslutades söndagen den 19 augusti med tre gudstjänster. Då deltog samtliga av församlingens tidigare pastorer som fortfarande var i livet. Sångarna gjorde en stor insats med sin sång i alla möten. I slutet av året var församlingens medlemsantal 161.

Pastor Ragnvald Wik avslutade sin tjänst efter fyra år i mars 1959 och efterträddes av pastor Ingvar Bergqvist i augusti 1959. Också den här gången hjälpte Edvin Nahlbom församlingen med predikan under vakanstiden. I slutet av år 1960 hade ungdomsarbetet minskat betydligt och antalet medlemmar i församlingen minskat till 150. Söndagsskolan fortsatte att vara stark. Pastor Ingvar Bergqvist stannade i fem år och slutade sin tjänst i juni 1964. Han efterträddes av pastorsparet Axel och Stina Fristedt i november samma år. I slutet av år 1965 hade församlingen minskat till 107 medlemmar.

Under 1960-talet fortsatte det andliga klimatet i samhället att hårdna. Problemet med alkohol och droger växte. Församlingen engagerade sig i arbetet för nykterhet i samhället, tillsammans med nykterhetsföreningen. Ett annat stort engagemang var situationen i u-länderna och arbetet för missionen. Det ekumeniska arbetet växte och man hade vid ett flertal tillfällen per år gemensamma gudstjänster och tillsammans med Filadelfia och Stöde kyrka. År 1970 bestod församlingen av 85 medlemmar.

Pastor Axel Fristedt var starkt engagerad på många håll även utanför församlingen; i distriktsarbetet, Stöde ungdomsråd och nykterhetsarbetet. Så småningom blev han även engagerad som fängelsepastor på anstalten Viskan. I juli 1975 avtackades paret Fristedt för sin 11-åriga tjänst i församlingen och efterträddes i november av Kurt Zingmark. Han fick under sin tjänst i församlingen vara med och begrava många medlemmar som lämnade jordelivet. I september 1978 deltog församlingen i Billy Graham kampanjen i Stockholm via bildöverföring till sporthallen i Sundsvall. År 1980 bestod församlingen av 67 medlemmar.

Ungdomdomsarbetet
1981 kom Bibelkommissionens nya översättning av Nya Testamentet. I samband med denna händelse, startades bibelstudiecirklar i församlingen. I februari 1982 fick församlingen långväga besök av broder Dokota från Zaire tillsammans med missionär E. Edström. I juni 1983 fick församlingen med glädje fira pastor Kurt Zingmarks 60-årsdag, men redan i augusti samma år fick församlingen uppleva hans bortgång med stor sorg. I juli 1984 efterträddes paret Zingmark av Anders och Barbro Norlander.

Under tiden som Anders Norlander tjänade som pastor i församlingen blomstrade framför allt ungdomsarbetet och musiklivet i Bethel. Tillsammans med övriga församlingar i distriktet hölls en bibelskola för ungdomar. I samarbete med skolan engagerades även barn utanför församlingen till att stödja missionsarbetet, genom att göra förband till Kongo Kinshasa. 1987 kom den nya ekumeniska sångboken, en stor händelse för svensk kristenhet. Pastorsfamiljen Norlander tjänade i församlingen i fem år och avslutade sin tjänst 1989.

Hösten 1989 började Jesper Lundgren sin ”Tid åt Gud” – tjänst i församlingen, med ansvar för barn och ungdomar. Axel Fristedt tog stort ansvar i predikotjänsten. En stor evangelisationskampanj – Kanal 3, ledde till att flera ungdomar på skolan lämnade sina liv åt Gud. Myran firade sitt 100-årsjubiléum. Ulla Strindberg arbetade som vakanspastor i församlingen. 1990 hade församlingen 62 medlemmar.

I augusti 1990 hälsades Marianne Forsén välkommen som ny pastor i församlingen. Samtidigt kom Karin Svedin i ”Tid åt Gud” – tjänst som efterträdare till Jesper Lundgren. 1994 hade Malin Ivarsson samma tjänst. 1991 såldes kapellet i Loböle.

Marianne arbetade vidare med församlingens tidigare verksamhet och utökade arbetet med barn och ungdomar genom att finnas på skolan och undervisa på en del lektioner. Församlingen utökade samarbetet med Viskansanstalten genom att Marianne arbetade 25 % av sin tjänst på anstalten. Pastor Marianne Forsén arbetade ca sex år i församlingen och avslutade sin tjänst 1996. Då bestod församlingen av 44 medlemmar.

1996 arbetade Ulla Strindberg som vakanspastor under våren. Samtidigt kom Malin Ivarsson tillbaka som TÅG-arbetare. Under hösten startade församlingen cafékvällar, som blev mycket välbesökta. Under dessa kvällar samlades man främst för att sjunga och spela gamla väckelsesånger och fika tillsammans. Efter att ha varit utan pastor en tid hälsade församlingen pastorsparet Ingrid och Lennart Berg välkomna i maj 1997. Lennart arbetade 50 % i församlingen, varav 10 % på Viskansanstalten. Lennart ägnade mycket tid åt hembesök och personlig omsorg om både medlemmar i och utanför församlingen. Tyvärr fick han av hälsoskäl sluta sin tjänst efter bara två år.

Efter att ha varit utan pastor ett år välkomnade församlingen Bodil och Peter Eriksson som nytt pastorspar i april 2000. Bodil arbetade fram till augusti 2009 även som fängelsepastor på anstalten Viskan fram tills anstalten stängdes.

Församlingen på 2000-talet
Hösten 2000 gick församlingen in i Öppna Dörrar – ett program som Baptistsamfundet erbjöd alla församlingar som vill växa och utvecklas. Under handledning av Klas Eriksson utvärderades församlingens verksamhet och en vision formulerades. Vänträffar för daglediga lades ned. Istället började församlingen med andakter en gång i månaden på Knutshemmet. Barnarbetet utvecklades med Fredax (öppet hus med innebandy, pingis, pyssel och sällskapsspel samt stilla stunden för årskurs 4-6) , och Tisdax (bibelstudier, lek och läger för mellanstadiet). Barnkör och söndagsskola som fanns sedan tidigare fortsatte.

Musiklivet berikades med en gospelkör som startade hösten 2002 under ledning av Kerstin Brandell Svensson och Lennart Svensson. Den blev snabbt populär och efterfrågad för konserter i olika kyrkor i Medelpad. Flera konserter har hölls i samverkan med Cyndee Peters, Daniel Stenbaek, Malcolm Chambers och Samuel Ljungblahd.

En annan dröm som förverkligades var ett sommarcafé i Vigge kapell. Med Gunilla Sjölander i spetsen har Viggeborna och alla förbipasserande fått en trevlig mötesplats under helgerna på sommaren, där de kunnat fika och prata och ibland delta i gudstjänster och andakter. Sommarcaféet har gett ett betydande bidrag till Baptistsamfundets missionsarbete i Kongo och Thailand, som församlingen är med och stöttar. Detta arbete har utökats genom bland annat ”Cykla för livet” och ”Motionera för livet” som hållits Edeforsen runt och Viggesjön runt. Afternoon Tea har blivit en tradition på lördagen första adventshelgen, då allmänheten bjuds in till en dignande kakbuffé med mysigt dukade bord och levande julmusik.

Hösten 2003 anställde församlingen Karina Knabäck som ungdomsledare för att komplettera Bodil i det växande arbetet. Karina arbetade även på distriktet Baptisterna i Västernorrland. I maj 2008 upphörde hennes tjänst på grund av ekonomiska problem på distriktet. År 2004-2009 utvidgades det sociala arbetet genom samarbete med kriminalvården. Det innebar att interner fick besöka gudstjänsterna i Bethel och att församlingen ibland höll gudstjänster inne på anstalten. Det var ett uppskattat arbete från båda håll. Församlingen har också tagit emot flera personer som gjort samhällstjänst och sjukskrivna som arbetstränat för att komma tillbaka till arbete.

Equmeniakyrkan Bethel Stöde  har till och från samarbetat med AA (Anonyma Alkoholister) genom att ha sinnesrogudstjänster och upplåta lokalen för AA-möten. Några personer med missbruksbakgrund har blivit kristna, döpts och gått med i församlingen och är mycket uppskattade i församlingsarbetet. Det har bland annat lett till att församlingen började med utdelning av matkassar till jul och därefter alternativt julfirande som uppskattas av många.

År 2004 inbjöds Stödeborna att gå Alphakurs i Bethel. Genom det arbetet kom några nya medlemmar med i församlingen. Sättet att arbeta på med undervisning, mat och tid för diskussion och reflektion uppskattades.

Bethel lånade ut lokalerna till Stöde teaterförening när de övade in teaterpjäsen ”Vägen hem” som framfördes i Loböle sommaren 2005. Pjäsen handlade om baptistförsamlingens och nykterhetsrörelsens framväxt i bygden under 1800-talet.

År 2005 fokuserade församlingen på att medlemmarna skulle få utvecklas i sina gåvor, bland annat genom materialet ”Som fisken i vattnet”.

Samarbetet med Stöde Församling har vuxit genom åren. Gemensamma gudstjänster under ekumeniska böneveckan, palmsöndag, långfredag och vissa andra söndagar har hållits. Barn och ungdomsarbetet har haft gemensamma terminsavslutningar med vårfester i Stöde kyrka och julfester i Bethel. År 2009 besökte biskop Tulikki Koivonen Bylund Bethel i samband med biskopsvisitationen i Stöde Församling.

Equmeniakyrkan Bethel Stöde är aktiva i Stödebygden företag och föreningar i samverkan sedan starten 2006 för att utveckla bygden och göra mer saker gemensamt för Stödeborna. Genom engagemang i Brå-gruppen har Bethel varit med och ordnat sommaraktiviteter vid Stödehuset för barn och ungdomar hela sommarlovet 2009.
År 2011-2013 var Bethel en viktig del av landsbygdsutvecklingsarbetet ”Stödebygdens landsbygdslots”, där Bodil Eriksson var projektledare och Stödebygden företag och föreningar i samverkan projektägare. Projektet handlade om att öka inflyttning, hjälpa till med jobb och startaegetkurser. Ett par som flyttade hit från Holland blev medlemmar i församlingen.

Cafékvällar med läsarsånger under ledning av Barbro Svensson har pågått sedan mitten av 1990-talet. De är mycket populära bland äldre. Många människor kommer på dessa kvällar som inte är kyrkligt aktiva i övrigt. Cafékvällarna upphörde år 2015 då Barbro drabbades av röstproblem. Gudstjänster och bibelstudier hålls regelbundet på Knutsgården med särskild tanke på de boende som inte kan eller orkar ta sig till Bethel.

Ett fint samarbete med Stöde IF har lett till ett stort och välbesökt årligt återkommande luciafirande med ett välfyllt Bethel. Julottan har ökat alltmer i popularitet. Människor åker från Sundsvall och flera kringliggande orter för att vara med. Mycket sång och musik, hästar med slädar, facklor och bjällror samt god samvaro vid morgonfikat har förgyllt juldagsmorgnarna.

År 2010 öppnade Migrationsverket asylmottagning i Stöde. Veckan efter de första asylsökande kom öppnade Bethel dörrarna för att välkomna dem. Verksamheten utvecklades allt eftersom; svenskaträning och klädutdelning, stickcafé för kvinnor, bibelstudier på engelska och tolkning av gudstjänster till engelska. Drygt 40 olika nationaliteter kom till Stöde och Bethel genom arbetet med asylsökande, besökande från USA som söker sina rötter i Stöde, nyinflyttade från Holland och praktikanter från bibelskolorna Exchange och
Apg 29. Ett antal asylsökande har blivit kristna och döpts i Bethel från ett flertal olika länder. Många har flyttat vidare till andra orter i Sverige eller utvisats till sina hemländer, men bidragit påtagligt under sin tid i församlingen. Kristna som kommit från bland annat Nigeria,Kenya,Tanzania, Syrien, Holland, Eritrea, Mongoliet, Ukraina, Iran och Afghanistan har sjungit, vittnat, bett och predikat på gudstjänsterna. Många har arbetat praktiskt i köket, med gräsklippning och hjälpt till att renovera tak, fasad och lägenheten och ungdomsrummet i Bethel samt målat pastorsbostaden.

År 2013  fick Bethel vara inspelningsplats för en nyårsscen i filmen ”Miraklet i Viskan” regisserad av John O Ohlsson. Stöde Gospel och statister från församlingen var med i flera scener i filmen.

År 2014 startades bönesamlingar varje fredag morgon i kyrkan. Bön har också varit en viktig del av arbetet med bibelstudier på Knutsgården samt i husgrupperna som mötts i hemmen. Detta år bytte församlingen namna från Stöde Baptistförsamling till Equmeniakyrkan Bethel Stöde. En dansgrupp startades av Jeanette Eriksson efter en utbildningsdag med Tove Liljadahl och Annelie Balogh. I början var det mest vuxna kvinnor med i dansgruppen och senare en stor grupp barn och ungdomar.

År 2015 ökade antalet personer på gudstjänsterna markant och församlingen fick fira fyra dopgudstjänster och välkomna tolv nya medlemmar under året. En ny period av församlingsutveckling startades tillsammans med Roger Henningsson från Equmeniakyrkan Region Mitt. Efter ett tag efterträddes han av Sara Löfstedt.

Barn och ungdomsarbetet utvecklades genom dansgrupp, dramagrupp som spelade in filmer, sånggruppen VOYS och barnkören SING förutom Fredax och Tonår. Barnen och ungdomarna har under många år varit en viktig del av gudstjänsterna och medverkat på många olika sätt. De har sjungit, dansat, läst bibeltexter, lett gudstjänster, bett och haft olika draman. De har varit aktiva på olika läger på Bänkåsviken för de yngre och Sjöviks Kristendomsskola och United Camp i Torpshammar för tonåringarna.

År 2015 påbörjades renoveringen av Bethels tak och fasad under ledning av Göran Forsberg. Församlingen hade under många år diskuterat och gjort insamlingar till renoveringen. Det var stor glädje när den blev klar och firades med en stor fest första advent 2016. Marianne Källberg (tidigare Forsén) som tidigare varit församlingens pastor var inbjuden som talare.

År 2016 fortsatte det mångkulturella arbetet att utvecklas med bibelstudier på svenska/engelska/persiska i Stöde och Torpshammar. Samuel Ljungblahd hade två konserter och på den andra fylldes Bethel av asylsökande i huvudsak från Mellanöstern, boende i Stöde, Viskan och Torpshammar. Barnkören Watoto från Uganda gjorde en uppskattad konsert. Sundsvalls Kammarkör gjorde en välgörenhetskonsert i Bethel för asylarbetet under ledning av Kjell Lönnå. Församlingen fick tillsammans med ideella krafter i Stöde ta emot Sundsvalls kommuns integrationspris.
Arbetet med vänträffar återupptogs under ledning av Margaretha Lundgren, med sopplunch, dagens gäst och andakt. Församlingen började med ”husgruppsgudstjänster” en gång i månaden, då de tre olika grupperna i turats om att han ansvar. Det har inneburit att fler olika personer har medverkat i gudstjänsterna. Åtta personer döptes från Iran, Afghanistan och Azerbadjan, alla konvertiter. Maritta Puhakka anställdes på 50%  med hjälp av bidragspengar som ansvarig för serveringar och städning i Bethel.

År 2017
Equmeniakyrkan nationellt satsar på att öka bibelläsningen i församlingarna genom ”Markusåret”. I Stöde har bibeltudierna lyft fram Markusevangeliet. Olika medlemmar har turats om att leda samtalen utifrån Linda Alexanderssons bok ”Möte med Markus” .

Gudstjänstarbetet har fortsatt att utvecklas genom att olika grupper haft ansvar. Diakonerna har ansvarat för nattvardsgudstjänsterna, Equmenia, husgrupperna och styrelsen för andra gudstjänster. En kvällsgudstjänst i månaden har haft temat ”Alla har något att bidra med”, då målet varit att fler personer skall få berätta om sin tro och medverka i gudstjänsten på olika sätt.
Bodil avslutade sin pastorstjänst efter sjutton år och flera av de mest aktiva flyktingfamiljerna flyttade från Stöde.

År 2018
Församlingen har aktivt sökt ny pastor, men inte fått någon. Olika gästtalare har kommit och predikat och församlingsarbetet har fortsatt som tidigare med fokus på barn och ungdomar, sång och musik och mission. Flyktingarbetet är fortsatt omfattande, även om antalet asylsökande i Stöde har minskat något. I September 2018 anställdes diakon Emma Gustavsson som diakon med ungdomsinriktning. Emma flyttade efter sex månaders anställning.

År 2019-2023
Församlingens medlemmar tog ett stort ansvar för arbetet, då församlingen saknade anställd pastor. Gästtalare bjöds in från olika församlingar. När världen och Sverige drabbades av coronapandemin, bedrev församlingen mycket av verksamheten utomhus. Flera gudstjänster spelades in och sändes digitalt.
Hösten 2020 anställdes Bodil Eriksson igen, som församlingens pastor och föreståndare på 40%. Församlingen startade ”fredagsfika” med promenad, fika, samtal och andakt. Det ledde till att några nya personer blev en del av gemenskapen i Bethel. I ungdomsarbetet startades ”Bethel på Vången”, då några ledare bjöd ungdomar på bullar och korv och pratade med dem som kom varannan fredagskväll. Dessa kvällar kom ett trettiotal ungdomar varje gång, många som åkte runt med A-traktorer och mopeder.
Församlingen startade ”Det goda samtalet” varannan vecka hösten 2021, i samband med att en stor satsning på utdelningen av ”Boken om hopp” Nya Testamentet, som delades ut till alla hushåll i Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Hälsingland. Det kom några nya personer, men framför allt församlingsmedlemmar som lärde känna varandra djupare.

Antalet medlemmar har ökat, från 31 medlemmar 2001 till 69 medlemmar 2023, genom dop och inflyttning. Ett betydande antal medlemmar har under samma period avlidit och flyttat.
År 2023 firar församlingen att huset Bethel fyller 100 år.
Det kommer att firas på olika sätt hela året, med en kombination av tillbakablickande och framåtblickande.
”Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga: gläd er!”
Filipperbrevet 4:4